.
Nếu nhớ anh, em phải làm sao?

Nếu nhớ anh, em phải làm sao?

Có sự rời bỏ nào là trọn vẹn cho người ở lại? Và có sự ra đi nào là nhẹ lòng cho người ở xa? Anh đã dạy em cách yêu thương lấy một trái tim, thế sao không chỉ cho em cách để quên đi một ng...