.
Cái nhìn của một người con gái KHÔN NGOAN

Cái nhìn của một người con gái KHÔN NGOAN

1. Sắc : Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của một phụ nữ đẹp. Còn cái tâm hồn đẹp của một khuôn mặt ...